Akreditované rekvalifikační programy

Mezinárodní koncept ECDL / ICDL je stále častěji využíván v oblasti rekvalifikačních kurzů a nejrůznějších vzdělávacích projektů, často spolufinancovaných z Evropských fondů.

Vzdělávací obsah rekvalifikačních kurzů vychází z mezinárodně definovaných standardů, tzv. ECDL Sylabů. Vhodnou kombinací ECDL Sylabů lze smysluplně a efektivně naplnit prakticky jakýkoli vzdělávací kurz, resp. sestavit takovou škálu konkrétních vzdělávacích profilů, které mohou pokrýt nejen okamžité potřeby klientů ÚP, ale také potenciální potřeby zaměstnavatelů na trhu práce. Od elementárních digitálních dovedností pro úplné začátečníky, přes digitální dovednosti, které jsou předpokladem pro úspěšné zvládnutí řady profesí, až po digitální dovednosti zaměřené na potřeby Průmyslu 4.0.

Rekvalifikační kurzy podle konceptu ECDL / ICDL jsou zakončeny tzv. ECDL zkouškami, které umožňují objektivně a nezávisle změřit, do jaké míry se účastníci rekvalifikačních kurzů opravdu naučili to, co bylo předmětem kurzu. Možnost srovnávat a vyhodnocovat úspěšnost jednotlivých skupin absolventů rekvalifikačních kurzů, stejně tak jako kvalitu vzdělávacích organizací, je pro Úřad práce bonusem.

Úspěšní absolventi akreditovaných rekvalifikačních kurzů podle konceptu ECDL / ICDL mohou získat některý z mezinárodně platných ECDL certifikátů, které dokládají úroveň digitálních kompetencí svého držitele.

ZÁKLADNÍ REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM DLE SYLABŮ ECDL CORE

První rekvalifikační program svého druhu byl akreditován již v roce 2014. Jeho úřední název (dle MŠMT) – Rekvalifikační program pro pracovní činnost: „Počítačová gramotnost (dle Sylabů ECDL Core)“ již poněkud zastaral, nicméně jeho obsah je zcela aktuální.

Učební plán tohoto rekvalifikačního programu se skládá z následujících modulů:

 • M2 – Práce s počítačem a správa souborů (Computer Essentials)
 • M3 – Zpracování textu (Documents)
 • M4 – Práce s tabulkami (Spreadsheets)
 • M5 – Použití databází (Using Databases)
 • M6 – Prezentace (Presentation)
 • M7 – Práce s internetem a komunikace (Online Essentials)
 • M9 – Úpravy digitálních obrázků (Image Editing)
 • M10 – Tvorba webových stránek (Web Editing)
 • M12 – Bezpečné používání informačních technologií (Cyber Security)
 • M14 – Spolupráce a výměna informací na internetu (Online Collaboration)
 • M15 – Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu (Information Literacy)

Kterákoli krajská pobočka ÚP, která chce svým klientům nabídnou rekvalifikační kurz založený na tomto akreditovaném programu, může z uvedených modulů sama sestavit rekvalifikační kurz tzv. „na míru“. Minimální počet modulů stanovilo MŠMT na dva. Takto sestavený rekvalifikační kurz musí být zakončen zkouškami ECDL ze všech vybraných modulů.

Kancelář ECDL Czech Republic poskytuje podporu krajským pobočkám ÚP při výběru vhodných vzdělávací profilů pro konkrétní rekvalifikační kurzy.

POKROČILÝ REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM DLE SYLABŮ ECDL ADVANCED

Základní rekvalifikační program byl záhy doplněn o ojedinělý rekvalifikační program zaměřený výhradně na pokročilé uživatele digitálních technologií, kteří se v evidenci ÚP také čas od času vyskytují. Jeho úřední název je (dle MŠMT) – Rekvalifikační program pro pracovní činnost: „Počítačová gramotnost (dle Sylabů ECDL Advanced)“, byť jeho obtížnost značně převyšuje věcný obsah pojmu „Počítačová“, resp. „Digitální gramotnost“.

Učební plán tohoto rekvalifikačního programu se skládá z následujících modulů:

 • AM3 – Pokročilé zpracování textu (Advanced Documents)
 • AM4 – Pokročilá práce s tabulkami (Advanced Spreadsheets)
 • AM5 – Pokročilé použití databází (Advanced Databases)
 • AM6 – Pokročilé prezentace (Advanced Presentation)

Konkrétní rekvalifikační kurz může pokrývat jeden nebo více z těchto modulů.

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM DLE SYLABŮ ECDL PRO PRŮMYSL 4.0

Začátkem roku 2021 MŠMT akreditovalo vzdělávací program s úředním názvem – Rekvalifikační program pro pracovní činnost: „Digitální kompetence (dle Sylabů ECDL)“. Tento nový rekvalifikační program je zaměřen na vybudování, rozšiřování a upevňování vybraných přenositelných digitálních kompetencí, které jsou potřebné pro řadu současných, ale především budoucích pracovních pozic na trhu práce v období tzv. Průmyslu 4.0. Získané digitální kompetence mohou absolventi rekvalifikačních kurzů založených na tomto programu velmi dobře zúročit jak v oblasti výroby, tak v oblasti obchodu a služeb.

Učební plán tohoto rekvalifikačního programu se skládá z následujících modulů:

 • M12 – Bezpečné používání informačních technologií (Cyber Security)
 • M13 – Plánování projektů (Project Planning)
 • M15 – Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu (Information Literacy)
 • M16 – Informatické myšlení a programování (Computing)
 • M17 – Využívání digitálních technologií v marketingu (Digital Marketing)
 • M19 – Robotika (Robotics)
 • M21 – Ochrana osobních údajů a citlivých informací (Data Protection)

Krajské pobočky ÚP tak mohou modulárně sestavovat nejrůznější rekvalifikační kurzy zaměřené na základy programování, robotiku, základy digitálního marketingu, plánování projektů nebo třeba bezpečné užívání digitálních technologií. Konkrétní rekvalifikační kurz může taktéž pokrývat jeden nebo více z těchto modulů.


Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2024 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.